Debata nad Raportem o stanie Gminy Wilga za 2019 rok
20 sierpnia 2020

XXVII SESJA RADY GMINY WILGA, odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wildze.

Zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Wilga co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport ostanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W 2020 roku na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) Wójt przedstawia Radzie Gminy Wilga Raport o stanie Gminy Wilga za rok 2019 w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. Rada Gminy Wilga rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zawierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącej Rady Gminy Wilga pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami:
1) w gminie do 20.000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20.000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport ostanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia do DEBATY należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wildze do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 17:00. Harmonogram Sesji, Raport oraz wzór zgłoszenia poniżej.

Ze względu na pandemię COVID-19 w Sesji oprócz radnych i obsługi powinni uczestniczyć jedynie osoby biorące udział w Debacie. Pozostali mogą śledzić posiedzenie Sesji na żywo za pośrednictwem serwisu internetowego youtube.com na kanale Gmina Wilga.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00