Dożywianie dzieci. Informacja dotycząca możliwości składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2021/2022
23 lipca 2021

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wilga na rok szkolny 2021/2022 w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobku.

Dożywianie dzieci realizowane jest w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)

O przyznanie posiłku (nie pełne wyżywienie  w przypadku przedszkola, żłobka  tylko jeden posiłek – obiad) może ubiegać się rodzina, której dochód netto nie przekracza 150%  kryterium dochodowego przewidzianego ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej co stanowi kwotę 792 zł netto na osobę w rodzinie, spełniająca warunki wskazane w w/wym ustawie tj.:

Art.7.Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)ubóstwa;

2)sieroctwa;

3)bezdomności;

4)bezrobocia;

5)niepełnosprawności;

6)długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)przemocy w rodzinie;

8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

11)alkoholizmu lub narkomanii;

12)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

13)klęski żywiołowej lub ekologicznej

Z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w formie dożywania dzieci pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Po zebraniu pełnej dokumentacji potwierdzającej aktualną sytuację dochodową i osobistą rodziny zostanie wydana decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dożywiania.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia/oświadczenia o dochodach netto m. in. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, decyzję organu emerytalno – rentowego, oświadczenie o użytkowanym gosp. rolnym itp. wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. w sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2021 r., należy do niego załączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc lipiec 2021r.)

Należy nadmienić, że do dochodu nie wlicza się m.in.: zasiłek celowy, świadczenie dla osoby bezrobotnej wykonującej prace społecznie użyteczne, wartość świadczenia w naturze, świadczenia z Programu Rodzina 500 Plus.

Uwaga!
Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci od dnia rozpoczęcia roku szkolnego powinni złożyć podanie lub wniosek w miesiącu sierpniu 2021 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni telefonicznie pod numerem telefonu 25 629 93 43.

 NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZYZNAWANIA POMOCY WSTECZ!

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                                          Teresa Kołtun

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00