Wzór Nowej Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązujący od 01.01.2023
17 stycznia 2023

Deklaracje należy zaktualizować tylko w przypadku zmiany danych, mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Sposób naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Wilga  01.01.2023 r.

  1.  za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 30,00 z za miesiąc od każdej zamieszkałej osoby;
  1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (z wyjątkiem domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe) stawka opłat wynosi:
  •  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  

          120,00  zł za miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł z opłaty.

  1. Dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe – ustala się roczną ryczałtową opłatę:
  1.  za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 206,00 zł;
  • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 824,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2022 r. , poz. 12014.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00