OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
21 czerwca 2021

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2021 poz. 735) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Wilga, ul Warszawska 38, 08-470 Wilga  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącego budynku PSP w Mariański Porzeczu polegającej na adaptacji poddasza na cele gminnego żłobka bez zmian gabarytów zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej stanowiącej własność inwestora nr 34, położonej w miejscowości Mariańskie Porzecze, gm. Wilga.

            Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału              w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia. Z przedłożoną dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 629-93-41 oraz składać pisemne wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Wildze, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wildze, w miejscowości Mariańskie Porzecze, oraz na stronie internetowej: www.e-bip.pl i www.ugwilga.pl .

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00