Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej
12 lutego 2021

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w Gminie Wilga.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zwana dalej ustawą, Wójt Gminy Wilga ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy na rok 2021.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w Gminie Wilga.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonego w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilga. W przypadku, zaistnienia przesłanek wynikających z art. 15 ust. 2a ustawy, Komisja będzie działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w urnie wystawionej w przedsionku Urzędu Gminy Wilga lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisji konkursowej”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 roku.

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wilga).

Wójt /-/Bogumiła Głaszczka

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00