Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
28 lipca 2023
  1. Wójt Gminy Wilga informuje, że w ramach Programu Poski Ład został uruchomiony Rządowy Program Odbudowy Zabytków w trzech kategoriach dofinansowania: a) do 150 000 zł; b) do 500 000 zł; c) do 3 500 000 zł z wkładem własnym minimum 2%.
  2. Dofinansowanie dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytku znajdującego się na terenie Gminy Wilga, wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.
  4. Podmiot ubiegający się o dotację musi złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga w terminie do 7 sierpnia do godz. 17.00.
  5. Wniosek powinien zawierać: a) nazwę i adres Wnioskodawcę; b) nazwę inwestycji i limit dofinansowania z pkt. 1 ogłoszenia; c) opis inwestycji, okres realizacji, termin zakończenia, przewidywaną wartość inwestycji, deklarowany udział własny i kwotę wnioskowanych środków.
  6. Do wniosku należy załączyć: a) kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków; b) kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do zabytku; c) kopię dokumentu określającego stanowisko służb ochrony zabytków; d) kosztorys prac lub robót budowlanych; e) dokumentację fotograficzną przedstawiającą aktualny stan techniczny obiektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie.
  7. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00