Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
3 lutego 2021

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

WÓJT GMINY WILGA
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wilga

I.Przedmiotem przetargu są 3 niezabudowane działki gruntu:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 453 o powierzchni 0,2552 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Poziomkowej , przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00004196/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A10 – 63ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym, wiek około 80 lat. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 79.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym:470 o powierzchni 0,2551 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Poziomkowej, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00004598/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A10 – 63ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym, wiek około 80 lat. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 79.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.

3.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym:1132 o powierzchni 0,2560 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Spokojnej, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00004518/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A6 – 18ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym, wiek około 125 lat. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 77.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.

II.Przetarg odbędzie się w dniu: 8 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilga – sala konferencyjna (parter).

III.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

IV.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

V.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

VI.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.Wpłacenie przez uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości:

  • działka o nr ewidencyjnym 453 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
  • działka o nr ewidencyjnym 470 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
  • działka o nr ewidencyjnym 1132 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

na konto Urzędu Gminy Wilga – Bank Spółdzielczy w Garwolinie, oddział w Wildze: Nr 90 9210 0008 0046 7021 2000 0050 w terminiedo dnia 4 marca 2021 r. z dopiskiem: „wadium na przetarg – działka nr … (należy wpisać nr działki). Wadium powinno wpłynąć na konto
w wyznaczonym terminie, upoważnia ono do czynnego uczestnictwa w przetargu. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 4 marca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek  razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki.

2.Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, okazać dowód tożsamości oraz złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (do wypełnienia na przetargu).

3.W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby reprezentującej osobę prawną – należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

4.W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

5.W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

VII.Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

VIII.Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, do działek nr 453, 470 i 1132 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Ls – lasy, z mocy prawa przysługuje prawo pierwokupu tego gruntu. Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Zatem zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.

IX.Termin zawarcia warunkowej umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

X.W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktów notarialnych w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wilga.

XI.Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wilga – tel. (25) 629 93 40 pok. nr 4.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00