Ogłoszenie o przetargu
12 września 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Wilga ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej:

Nr działki 1464 i 1465, powierzchnia 110m2 Nr Kw SI1G/00058509. Położenie: Wilga, ul. Stawowa 8, lokal 3 i 4.

Wadium 25.080,00 zł.

Postąpienie 1.300,00zł

Cena wywoławcza 125.400,00zł

Nieruchomość lokalowa położona na parterze budynku jednopiętrowego przy ul. Stawowej 8 w Wildze, składająca się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, dwóch korytarzy, garderoby i pomieszczenia gospodarczego. Udział 12332/58932 w częściach wspólnych nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Ogrzewanie wspólne blokowe.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. o godzinie 10:00
  w budynku Urzędu Gminy w Wildze, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, sala
  nr 2 (parter).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  – wpłata na konto Urzędu Gminy w Wildze nr – 90 9210 0008 0046 7021 2000 0050
   do dnia 11.10.2019 r. Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet zakupionej nieruchomości., a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane konto.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jednio postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych, tzn. nie mniej niż 1.300,00 zł.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Wilga.

Informacje dodatkowe:

 1. Wójt Gminy Wilga zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 2. Protokół przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia praw własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Urzędu Gminy w Wildze nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie
  21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Wilga, w razie  uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

                                                                                         Bogumiła Głaszczka

                                                                                        /-/ Wójt Gminy Wilga

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00