x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich
29 sierpnia 2023

W 2023 r. zostanie wprowadzona płatność dla małych gospodarstw, realizowana w ramach płatności bezpośrednich. Zgodnie z przepisami unijnymi zastępuje ona inne rodzaje płatności bezpośrednich.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzamy ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Takie oświadczenie będzie można złożyć do 31 sierpnia br.

Więcej informacji oraz treść oświadczenia – otwórz 


Komu przysługuje płatność dla małych gospodarstw?

Płatność przysługuje rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
  • którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) – ale tylko, jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o tę płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych czy płatności zalesieniowych.

Jak uzyskać płatność?

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznana, jeżeli rolnik złoży żądanie (oświadczenie) przyznania tej płatności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Co to oznacza w praktyce?

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność dla małych gospodarstw, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją. Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha (nie więcej niż 1 125 EUR/rolnika).

Zmiana w zakresie płatności ekologicznych

W odniesieniu do zmiany w 2023 r. w zakresie płatności ekologicznych (działanie: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz interwencja: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027) należy mieć na względzie, że w przypadku ww. działania i interwencji zmienione zostaną zasady przyznawania płatności ekologicznych do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych: Obniżony zostanie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalny poziom obsady wymagany przy ubieganiu się o płatności ekologiczne do takich upraw. Oznacza to, że:

  • W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach działania: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 będzie to oznaczało możliwość łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady oraz otrzymania płatności do większej powierzchni upraw paszowych w ramach już realizowanego zobowiązania.
  • W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach interwencji: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027 – poza możliwością łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady dla upraw paszowych i TUZ rolnicy będą mieli także możliwość zgłoszenia do płatności dodatkowych powierzchni w ramach tych upraw w terminie do 31 sierpnia 2023 r.
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00