Uwaga kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej
26 listopada 2021

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wilga informuje, że w związku z koniecznością realizacji  uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz.9595) od 1 grudnia 2021  r. prowadzone będą przez upoważnionych pracowników  Urzędu Gminy w Wildze kontrole palenisk domowych na terenie gminy Wilga. W trakcie kontroli sprawdzany będzie również stosowany opał oraz sposób jego magazynowania.

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.

Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

 1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem  w godzinach od 600 do 2200;
 2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;
 3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Przypominamy, iż udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z  art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej:

 1. od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE);
 2. od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):
 3. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 4. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
 5. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 6. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
 7. od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 8. od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 9. użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 10. posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 Jednocześnie informujemy, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł.      

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00