x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

„Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie”
15 marca 2022

Urząd Gminy w Wildze informuje, iż od 16.03.2022 roku, obywatele Ukrainy będą mogli złożyć „Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie”.

Przepisy ustawy obejmują:

– obywateli Ukrainy,

– obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,

-członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,

– małżonka obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego,
którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 2022r.

Do wniosku

* dołącza się fotografię osoby, której PESEL ma być nadawany ( spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego)

* pobierane są odciski palców

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie:

* dokumentu podróży,

* Karty Polaka,

* innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,

* dokumentu potwierdzającego urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia)

Wniosek może również zawierać:

1) adres poczty elektronicznej

2) numer telefonu komórkowego

3) zgodę na:

a) wprowadzenie danych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych

b) potwierdzenie profilu zaufanego

Wniosek składa się osobiście w siedzibie urzędu gminy w postaci papierowej.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lu osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jeżeli osoba miała już wcześniej nadany numer PESEL, może zgłosić się do urzędu i złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wniosek należy wydrukować dwustronnie!

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00