Wnioski o dodatek węglowy
18 sierpnia 2022

Od dnia 17.08.2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy:

  • drogą internetową przez e-Puap
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, jednak ze względu na brak druków wniosku na ten moment przyjmujemy tylko wnioski, które są już wydrukowane przez wnioskodawcę.

Od piątku tj. 19.08.2022 r. będzie możliwość składania wniosków na drukach, które będą dostępne do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wildze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki istnieje możliwość złożenia wniosków również w godzinach od 15.00 do 17.00, podczas dyżurów pracowników GOPS.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek, koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Wszystkie zasilane paliwami stałymi.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom, które skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną przez e-PUAP, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy będzie wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00