x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Wójt Gminy Wilga ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2022 roku zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilga.
11 stycznia 2022

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXXVIII/220/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilga z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022.

Wójt Gminy Wilga

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Wilga.

I. Rodzaj i nazwa zadania:

Zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promocję sportu i aktywnego stylu życia, prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie szkolenia sportowego, rozgrywek i współzawodnictwa w sekcji piłki nożnej – 80.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub inne przez nie nadzorowane.

II. Zadanie będzie realizowane poprzez:

 1. organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży;

2. prowadzenie działalności sekcji sportowych, dziecięcych i młodzieżowych w wybranych dyscyplinach sportowych;

3. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w rozgrywkach.

Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym, w formie wsparcia.

Zlecenie zadań i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021poz. 305 z póź. zm.).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości.

Wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie.

Oferent może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadań do wysokości 90 % ogółu kosztów zgłoszonych we wniosku.

Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego.

Realizacja zleconego organizacji zadania nastąpi po zawarciu umowy, która zostanie sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zdań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Dofinansowanie zadania przez Gminę obejmuje realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 16 grudnia 2022 roku.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

Zadanie należy realizować w taki sposób, aby obejmowało jak największą liczbę uczestników.

II. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia kwoty dotacji.

Termin i warunki składania ofert.

Oferty na zadania wymienione w ogłoszeniu należy składać do dnia 02 lutego 2022 r.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia uważa się wówczas datę stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i sportu w gminie Wilga”

 • Ofertę należy wypełnić czytelnie, na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zdań (Dz.U.  z 2018 r. poz. 2057).
 • Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis, wydruk z KRS;
 • kopię statutu potwierdzoną z zgodność z oryginałem;
 • aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań  wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) lub oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi w tym zakresie;
 • pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Odrzuceniu podlegają oferty:
 • złożone na drukach innych niż urzędowe;
 • niekompletne;
 • złożone po terminie;
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej;
 • nie dotyczące, pod względem merytorycznym, zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu
 • Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
 • zakres rzeczowy zadania (poprawność pod względem formalnym);
 • objęcie programem jak największej liczny uczestników, będących mieszkańcami gminy Wilga;
 • posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem);
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.
 • Informacja o zrealizowanych przez gminę Wilga w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2021 rok – UKS „AMUR Wilga” – kwota 80.000 zł;
 • 2022 rok – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Wilga – do chwili obecnej przedmiotowego zadania nie zrealizowano.

Wójt Gminy Wilga

/-/ Bogumiła Głaszczka

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00