Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31 lipca 2019

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz.1588).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1000),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

II. Gdzie można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga.

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział budownictwa, architektury i zamówień publicznych Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. nr 9, telefon kontaktowy: (025) 629 93 41, e-mail e.stepnowska@gminawilga.pl 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana jest przez Wójta Gminy Wilga.

III. Wymagane dokumenty

1.wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy który powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 3. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 4. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 5. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

2. 1 egz. mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000);

3. kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego oraz określeniem granic terenu objętego wnioskiem (1 egz. mapy) planowanym sposobem zagospodarowania terenu oraz charakterystyką zabudowy i zagospodarowania terenu

4. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem

5. inne, np.: w przypadku spółki do wniosku należy dołączyć aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorstw i ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Gminy Wilga jak wyżej);

6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (z wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego).

IV. Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 lub na konto Urzędu Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010

V. Termin załatwienia sprawy

65 dni a w przypadkach szczególnie skomplikowanych zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.). Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Dodatkowe informacje:

 • Ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji.
 • Nie wymagają wydania decyzji roboty budowlane:

a) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

b) niewymagające pozwolenia na budowę.

VII. Tryb odwoławczy

1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wilga.

2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pliki do pobrania: