Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
31 lipca 2019

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1000),

II. Gdzie można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga.

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział budownictwa, architektury i zamówień publicznych Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. nr 9, telefon kontaktowy: (025) 685 30 70, e-mail: s.kalbarczyk@gminawilga.pl 

Decyzja wydana jest przez Wójta Gminy Wilga.

III. Wymagane dokumenty 

1. wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

2.potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 56 zł (z wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego).

3.oświadczenia stron

IV. Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 56 zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 lub na konto Urzędu Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010. Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłat skarbowych

V. Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.).

VI. Dodatkowe informacje

Decyzję o warunkach zabudowy można przepisać na rzecz osoby nie będącej właścicielem terenu, którego decyzja dotyczy. Zgoda na przeniesienie decyzji może być zawarta w treści aktu notarialnego sporządzanego np. przy sprzedaży działki.

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wilga.

Pliki do pobrania: