Rewitalizacja
31 lipca 2019

Rada Gminy Wilga nie podjęła uchwały na mocy art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1398 ze zm.) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czy też w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1000),
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

II. Gdzie można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga.

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział budownictwa, architektury i zamówień publicznych Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. nr 9, telefon kontaktowy: (025) 629 93 41, e-mail: e.stepnowska@gminawilga.pl

III. Wymagane dokumenty

1. wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji

2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

IV. Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 17zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 lub na konto Urzędu Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010

V. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

VI. Dodatkowe informacje

Wnioskodawca winien określić sposób odbioru dokumentu.

VII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje