Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
31 lipca 2019

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1000),

II. Gdzie można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga.

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział budownictwa, architektury i zamówień publicznych Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. nr 9, telefon kontaktowy: (025) 629 93 41, e-mail: e.stepnowska@gminawilga.pl lub k.skronski@gminawilga.pl  

III. Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

IV. Opłata

Opłata skarbowa w wysokości

1. od wypisu:

a)   do pięciu stron- 30zł

b)   powyżej pięciu stron- 50 zł

2. od wyrysu:

a)   za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4- 20 zł

b)   nie więcej niż 200 zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 lub na konto Urzędu Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010

Opłatę wnosi się po sporządzeniu dokumentu, przy odbiorze.

V. Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni

VI. Dodatkowe informacje

Wnioskodawca winien określić sposób odbioru dokumentu.

VII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pliki do pobrania: