Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
31 lipca 2019

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1000),
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

II. Gdzie można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga.

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział budownictwa, architektury i zamówień publicznych Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. nr 9, telefon kontaktowy: (025) 629 93 41 , e-mail: k.widlak@gminawilga.pl lub k.skronski@gminawilga.pl 

III. Wymagane dokumenty
1. wniosek o zaświadczenie z Miejscowego Planu Zagospodarowani Terenu lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

IV. Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 17zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 lub na konto Urzędu Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010

V. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

VI. Dodatkowe informacje

Wnioskodawca winien określić sposób odbioru dokumentu.

VII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pliki do pobrania: