Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
31 lipca 2019

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.)

II. Gdzie można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga.

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział budownictwa, architektury i zamówień publicznych Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. nr 9, telefon kontaktowy: (025) 685 30 70, e-mail: s.kalbarczyk@gminawilga.pl  

Decyzja wydana jest przez Wójta Gminy Wilga.

III. Wymagane dokumenty 

1. wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

2. kserokopię decyzji która ma być zmieniona

3. kserokopię załącznika graficznego do decyzji, w przypadku zmian na mapie

4. 1 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000) – w przypadku zmian na mapie;

IV. Opłata

Brak opłaty.

V. Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.).

VI. Dodatkowe informacje

Decyzję o warunkach zabudowy można zmienić w przedmiocie tej samej inwestycji podlegającej decyzji o warunkach zabudowy.

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wilga.

Pliki do pobrania: