Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.
30 grudnia 2020

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439) Wójt Gminy Wilga zawiadamia, że Rada Gminy Wilga podjęła uchwałę nr XXIX/154/20 (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego
z dnia 03 grudnia 2020 r., poz. 11903)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
na terenie Gminy Wilga oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje kompostowanie bioodpadów (opłata zawiera zwolnienie w wysokości 5 zł za zagospodarowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym);
  2. 30,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje oddawanie bioodpadów;
  3. 120,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości:

  1. 180,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 720,00 zł odnieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji
i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania itp.).

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana poprzez złożenie rzetelnej deklaracji w Urzędzie Gminy Wilga, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości
 i odsetek.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00