Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Decyzja o warunkach zabudowy

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003, poz.1588).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003, poz. 1589).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020, poz. 1083),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 z póź. zm.).


II. Gdzie można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga.

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział budownictwa, architektury i zamówień publicznych Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. nr 9, telefon kontaktowy: (025) 629 93 41 , e-mail: k.skronski@gminawilga.pl

Decyzja o warunkach zabudowy wydana jest przez Wójta Gminy Wilga.

III. Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy który powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 3. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 4. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 5. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;


2. 1 egz. mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000);

3. kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego oraz określeniem granic terenu objętego wnioskiem (1 egz. mapy) planowanym sposobem zagospodarowania terenu oraz charakterystyką zabudowy i zagospodarowania terenu

4. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem

5. inne, np.: w przypadku spółki do wniosku należy dołączyć aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorstw i ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Gminy Wilga jak wyżej);

6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł     (Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek  właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)/

IV. Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 598 zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 lub na konto Urzędu Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010.   Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek   właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy. (Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086))

V. Termin załatwienia sprawy:

60 dni a w przypadkach szczególnie skomplikowanych zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.). Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Dodatkowe informacje

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.


 VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wilga.

Pliki do pobrania:

Wniosek-o-ICP-i-WZ.docx
Format: docx, 83.51 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.